کارگاه “تحقیقات تجاری (رویکردها و رویه ها )، معرفی سامانه ساتع ( مپفا) و فرصت های ایجاد شده در انجام پروژه های تحقیقاتی”

زمان: ۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴-۱۲ 

سالن همایشهای بین المللی بیهقی