درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
شنبه 18 مهر 1394

پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد بدون آزمون با شرايط خاص

تعداد بازدیدها:916


فراخوان پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد بدون آزمون دانشگاه حکيم سبزواري در ترم مهرماه91 با رعايت شرايط ذيل و آئين نامه:

دانشگاه حکيم سبزواري در مقطع کارشناسي ارشد بدون آزمون و از طريق مصاحبه حضوري دانشجو مي پذيرد:

1- دانشجوياني که دوره کارشناسي پيوسته را در مدت حداکثر 8 ترم به اتمام رسانيده و از لحاظ ميانگين معدل کل، جزو ده درصد برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود بوده و بخواهند بدون آزمون در رشته هايي که مقطع کارشناسي ارشد آن در اين دانشگاه دائر بوده ادامه تحصيل بدهند، فرم شماره يک موجود در وب سايت دانشگاه (دفتر استعداد هاي درخشان) را تکميل و تا 15 مردادماه 1391 به دفتر استعداد هاي درخشان  و يا اتاق 121 در سازمان مرکزي تحويل دهند.

2- دانشجوياني که دوره کارشناسي ناپيوسته خود را در مدت حداکثر 4 ترم به اتمام رسانيده و يا رتبه اول با معدل 17 به بالا باشند، نيز مي توانند از بند فوق استفاده نمايند.

3- دانشجوياني که دوره کارشناسي پيوسته خود را در مدت 6 ترم به اتمام رسانده باشند نيز در صورتي که از لحاظ معدل جزو 10 درصد دانشجويان برتر دوره خود باشند، مي توانند از بند 1برخوردار شده و اين پذيرش اضافه بر پذيرش دانشجويان مشمول بند 1مي باشد.

4- علاوه بر دانشجويان فوق الذکر، دانشجويان رتبه اول تا سوم مرحله نهايي المپياد هاي دانشجويي، نمونه کشوري و رتيه هاي اول تا سوم نهايي  جشنواره هاي بين المللي خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي ، فارابي و نفر اول مسابقات و جشنواره هاي معتبر علمي بين المللي و رتبه اول کشوري جشنواره دانشجويان مبتکر و نوآور بسيجي شاهد و ايثارگر (منوط به ارائه مدرک معتبر) نيز مي توانند از امتياز پذيرش بدون آزمون در دوره کارشناسي ارشد برخوردار گردند.

مجددا متذکر مي گردد که دانشجويان حائز شرايط فوق مي بايست حداکثر تا 30 مرداد ماه فرم تکميل شده  به انضمام مدارک و سوابق علمي و آموزشي(رزومه)را به دفتر استعداد هاي درخشان ارسال و يا به اتاق 121در سازمان مرکزي تحويل دهند.

 نوشته شده در: