تفاهم نامه های بین المللی

تعاملات بین المللی انجام شده دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاه های سایر کشورهای جهان

ردیف عنوان همکاری/تفاهم نامه نام دانشگاه نام کشورهای طرف قرارداد
۱ تفاهم نامه همکاری علمی تورین ایتالیا
۲ تفاهم نامه همکاری علمی لیون فرانسه
۳ تفاهم نامه همکاری علمی پاریس ۱۳ فرانسه
۴ تفاهم نامه همکاری علمی غالب افغانستان
۵ تفاهم نامه همکاری علمی لغمان افغانستان
۶ تفاهم نامه همکاری علمی سید جمالادین اسد آبادی افغانستان
۷ تفاهم نامه همکاری علمی تیشک کردستان عراق
۸ تفاهم نامه همکاری علمی صلاح الدین کردستان عراق