استادان

اعضای هیأت علمی گروه علوم سياسي

                                                                 

دکتر سيد نصرالله حجازي                                   دکتر علی قربان پور دشتکی                                       دکتر امین کوشکی

استاديار علوم سياسي                                           استاديار انديشه سياسي در اسلام و ايران                                     استاديار جامعه شناسي سياسي

          رزومه                                                                           رزومه                                                                          رزومه

 

                                                                   

   دکتر مهدی گلدانی                                        دکتر رضيه موسوي فر                                              دکتر صدیقه نصری فخر داود

       استاديار اقتصاد                                                   استاديار روابط بين الملل                                                            استاديار سياستگذاري عمومي

                رزومه                                                                رزومه                                                                             رزومه

 

              دکتر حميد وحيد

     استاديار علوم سياسي(بازنشسته)
                    رزومه

 

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120