استادان

اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبيات فارسي

 

نام و نام خانوادگي   مرتبه  علمي         پست الکترونيک   وب پرتال  
دکتر علي تسنيمي دانشيار a.tasnimi@hsu.ac.ir

وب

دکتر زهرا جمشيدي استاديار z.jamshidi@hsu.ac.ir

وب

دکتر احمد خواجه ایم استاديار

وب

دکتر حسن دلبري دانشيار h.delbari@hsu.ac.ir

وب

دکتر ابوالقاسم رحيمي استاديار

وب

دکتر مهدي رحيمي استاديار m.rahimi@hsu.ac.ir

وب

دکتر مهیار علوی مقدم

(مدير گروه)

دانشيار m.alavi.m@hsu.ac.ir

وب

دکتر عباس محمدیان دانشيار

وب

دکتر میلاد جعفرپور استاديار وب
دکتر علي صادقي منش

 

استاديار وب

دکتر ابراهيم استاجي استاديار

بازنشسته

وب

دکتر احمد فتوحي نسب استاديار

بازنشسته

وب

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120