استادان

اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبيات فرانسه

 

                                                        

  دکتر هاله چراغی(مدير گروه)                           دکتر آذین حسین زاده                                            دکتر کتایون شهپرراد

استاديار زبان فرانسه، داخلي                                      دانشيار زبان فرانسه، داخلي                                                دانشيار زبان فرانسه، داخلي

                رزومه                                                                       رزومه                                                                               رزومه

 

      خانم آزاده فسنقری                                                                      دکتر محمد کیانی دوست

مربي زبان فرانسه، داخلي                                                                                    استاديار زبان فرانسه

             رزومه                                                                                                      رزومه

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120