استادان

اعضای هیأت علمی گروه علوم اقتصادي

                                                                          

   دکتر سيد احسان علوي                                                               دکتر مرتضي محمدي                                                          دکتر مهدي گلداني

استاديار علوم اقتصادي، داخلي                                            استاديار علوم اقتصادي، داخلي                                               استاديار علوم اقتصادي، داخلي

                 رزومه                                                                                       رزومه                                                                               رزومه

 

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120