استادان

                                               

دکتر شفيعه قدرتي                                                               دکتر حسين قدرتي(مدير گروه)

استاديار جمعيت شناسي، داخلي                                            دانشيار جامعه شناسي، داخلي

 رزومه                                                                                      رزومه

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120