گروه آموزشی :علوم تربيتي

ابراهیم نامنی

استاديارحسین شاره

دانشيارامینه محبی امین

استاديارحسن باقری نیا

استاديارفاطمه بهرامی

استاديارولی اله رمضانی

استاديار


گروه آموزشی :زبان و ادبيات انگليسي

سید محمدرضا عادل

دانشيارغلامرضا زارعیان

دانشيارسیدمحمدرضا امیریان

دانشيارمسلم ذوالفقار خانی

استاديارسعید غنی آبادی

استاديارآزیتا امیری

مربيمحمد داودی

دانشيارمحمود الیاٍٍسى

استاديار


گروه آموزشی :زبان و ادبيات فارسي

زهرا جمشیدی

سایرمهدی رحیمی

استادياراحمد فتوحی نسب

استاديارحسن دلبری-فارسی

استاديارمهیار علوی مقدم

دانشيارابوالقاسم رحیمی

استاديارعلی تسنیمی

استاديارابراهیم استاجی

استاديار