ریاست

ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری

 دکتر امير حسين کيذوري

مرتبه علمی: دانشيار

شماره تماس:05144013117

دورنگار: 05144013120

سوابق تحصيلي

 • دکترا: آموزش عالی گرایش برنامه ریزی درسی در آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی، 1392
 • کارشناسی ارشد: برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران، 1379
 • کارشناسی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، پیام نور، 1376

سوابق استخدامی

 • کارشناس سازمان برنامه و بودجه – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور سابق (از سال 1380 تا 1391)
 • عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری (از سال 1392 تا …ادامه دارد)

سوابق  اجرايي

 • رئيس دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه حکيم سبزواري(از سال 1400 تاکنون)
 • مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه حکیم سبزواری(1393 تا 1397)
 • مدير بودجه و تشکيلات دانشگاه فناوري هاي نوين سبزوار (1392)
 • عضو اصلي كار گروه آموزش عالي تدوين برنامه پنجم در وزارت علوم تحقيقات و فناوري (1387و1388)
 • عضو كميته مشورتي تدوين برنامه پنجم توسعه بخش آموزش عالي كشور (در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالي) (سال 1386)
 • عضو كميته اعتباربخشي مراكز علمي كاربردي جهاد كشاورزي (از 81 تا 84)
 • عضو هيأت فني تدوين استاندارد سيستم جامع آموزش سازمان صنايع دفاعي(1386)

فرصت مطالعاتي کوتاه مدت

 • استفاده از فرصت مطالعاتي کوتاه مدت در دانشگاه يوله کشور سوئد(در سال 2018).

رتبه های علمی

 • رتبه اول آزمون ورودي دكتري رشته “برنامه ريزي درسي در آموزش عالي” دانشگاه شهيد بهشتي(1387)
 • رتبه اول خروجی دوره دکتری رشته “برنامه ريزي درسي در آموزش عالي” دانشگاه شهيد بهشتي(1392)

طرح‌هاي پژوهش انجام شده

 • طراحي الگوي مناسب براي ارزيابي دروني گروه آموزشي پرستاري دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي به منظور ارتقاء كيفيت آموزشي (عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد)
 • طراحي و تدوين رويكرد مناسب تخصيص بودجه دانشگاه‌هاي ايران براساس شاخصهاي كيفيت نظام دانشگاهي (مجري) (كارفرما: دانشگاه تربيت مدرس)
 • طراحي الگوي اعتباربخشي بخش مهندسي شيمي دانشگاه تربيت مدرس (عضو گروه مجري)
 • بررسي و بهينه سازي الگوي اعتباربخشي براي بكارگيري در ارزيابي دوره‌هاي آموزشي مراكز آموزشي مجري دوره‌هاي علمي كاربردي وزارت جهاد كشاورزي (عضو گروه مجري)
 • بررسي روند مديريت بخش آموزش عالي طي برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (همكار طرح) (كارفرما: شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
 • طراحي و تدوين الگوي ارزيابي دروني مراكز دانشگاه پيام نور (عضو گروه مجري) (كارفرما: دانشگاه پيام نور)
 • نيازسنجي آموزشي كاركنان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (همكار اصلي)
 • طراحي و تدوين بسته‌هاي آموزشي مشاغل تخصصي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (همكار اصلي)
 • طراحي و تدوين پودمانهاي آموزشي تخصصي و عمومي كاركنان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (همكار اصلي)
 • تعيين نيازهاي آموزشي مديران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و احصاء پودمانهاي آموزشي (عضو گروه مجري)
 • ارزيابي اثربخشي و كيفيت آموزشهاي ضمن خدمت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براساس الگوي TQM (عضو گروه مجري)
 • آسيب شناسي رويه‌ها وروشهاي اجرايي آموزشي در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (همكار طرح)
 • طراحي و تدوين روشهاي اجرايي آموزشهاي ديداري و شنيداري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور (همكار طرح)
 • تدوين برنامه جامع آموزش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (همكار طرح)
 • طراحي الگوي نظام آموزش و توانمندسازي كاركنان براساس مباني، ابعاد و محورهاي توسعه اسلامي ايراني
 • تهیه برنامه راهبردی پنجساله دانشگاه حکیم سبزواری(مجری طرح)
 • ارزیابی درونی گروه فقه و اصول ارزیابی درونی گروه فقه و اصول جامعه المصطفی العالمیه(مجری طرح)

مقاله‌هاي علمي در مجلات معتبر داخلی

 • كيذوري، امير حسين (1386) . معرفي برخي شاخصهاي كيفيت نظام دانشگاهي براي استفاده در بودجه‌ريزي دانشگاهي. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالي. شماره 45: 57-85
 • كيذوري، امير حسين؛ حسینی، محمد علی؛ فلاحی خشکناب، مسعود(1388) . تاثير ارزيابي دروني بر ارتقاء كيفيت آموزشي و پژوهشي  . فصلنامه پژوهش پرستاري. شماره  8 و9 : 105-115
 • نوروز زاده، رضا ؛ فتحي واجارگاه، كورش ؛ كيذوري، امير حسين (1388). تحليل محتوايي اسناد فرادستي و معين به منظور استنتاج سياستهاي برنامه هاي توسعه پنجم بخش آموزش عالي ، تحقيقات و فناوري. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالي. شماره 53: 29-50
 • مهرمحمدی، محمود و کیذوری، امیر حسین(1389) شاخص های ارزیابی کیفیت میان رشته ای های دانشگاهی: ابزاری برای برنامه ریری. مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی. 2(2): 89-112
 • کیذوری، امیر حسین؛ یمنی دوزی سرخابی، محمد؛ مهرمحمدی، محمود؛ ابوالقاسمی، محمود(1391)مفهوم پردازی توسعه برنامه های میان رشته ای از منظر پیچیدگی سیستم دانشگاهی. مطالعات برنامه ریزی آموزشی. 1 (1): 131-161
 • صابری، رضا؛ کیذوری، امیر حسین؛ محبی امین، سکینه؛ پورکریمی هاوشکی، مجتبی(1394)طراحی الگوی برنامه درسی هنر آموزش های عمومی (ابتدایی اول) مطالعات برنامه درسی. 10(39): 133-154
 • محبی امین، سکینه؛ ربیعی، مهدی؛ کیذوری، امیر حسین(1394)ارزیابی کیفیت برنامه درسی اخلاق پزشکی از دیدگاه دانشجویان. مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي، دوره ي هشتم، شماره ي٣ : 77-86
 • صادقی سمرجانی، امیر؛ کیذوری، امیر حسین(1395)تاثیر اشتراک گذاری دانش بر نوآوری تیمی اعضاء هیات علمی: مورد دانشگاه فردوسی مشهد. فصلنامة نوآوری و ارزش آفرینی. 5(11) ، شمارۀ دهم: 45-57
 • کیذوری، امیر حسین؛ محمدی حسینی، سید احمد(1396) تصویر ذهنی از اعتبار علمی دانشگاه و ارتباط آن با بهبود خدمات در آموزش عالی: آزمون نقش میانجی کیفیت ارتباط. فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی. 7 (19): 11-39
 • کیذوری، امیر حسین و صادق پور، محسن(1396) مقایسه تاثیر شیوه های آموزش سنتی، الکترنیکی و الکترنیکی-سنتی بر یادگیری درس داروشناسی در دانشجویان پرستاری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. دوره 24، شماره 2: 123-127
 • کیذوری، امیر حسین؛ محمدی حسینی، سید احمد؛ حسین پور، عذرا(1396)نقش رهبری تحول آفرین در سلامت سازمانی مدارس: آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی. مدیریت مدرسه.(5)2 : 80-101
 • صادق پور، محسن؛ کیذوری، امیر حسین؛ فردوسی مکان، امین(1396)به کارگیری شیوه تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستان. مدیریت سلامت. 20(67): 36-49
 • کیذوری، امیر حسین و رشیدی، ملیحه(1397) ارائه مدلی به منظور تحلیل توسعه دانشگاه های منطقه ای با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری-تفسیری. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی، دوره 4 2 ،شماره 4 : 45-69
 • مهر محمدی، محمود؛ موسی پور، نعمت الله؛ کیذوری، امیر حسین(1397)تاملی بر گزینه های سیاستی توسعه برنامه های میان رشته ای علوم انسانی در آموزش عالی ایران. مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. سال 9 شماره 17: 7-35
 • کیذوری، امیر حسین و حیدری، حسین(1397)مدلی برای تحلیل ناکامی برنامه های راهبردی دانشگاهی، مورد دانشگاه حکیم سبزواری. آموزش عالی ایران. 10(4): 113-136
 • کیذوری، امیر حسین؛ محمدی حسینی، سید احمد؛ سلیمانی، الهام(1398)شناسایی عوامل موثر بر کیفیت تدریس استادان از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد). فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی. 9 (27): 103-128
 • کیذوری، امیر حسین و همکاران(1398)تاثیر روش های آموزشی همتا و غیر همتا بر یادگیری بالینی دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1395-1396. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. دوره 26، شماره 4: 487-493
 • کیذوری، امیر حسین؛ محمدی حسینی، سید احمد؛ سلیمانی، الهام(1398)ادراک دانشجویان از شایستگی های تدریس اعضای هیات علمی(مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد). تدریس پژوهی. 7(4).: 107-131
 • كيذوري، امير حسين؛ محمدي حسيني، سيد احمد؛ حسين پور، عذرا(1398)رابطة سرمايه روانشناختي با توانمند سازي يادگيري دانشجويان: آزمون نقش ميانجي تعاملات پويا. مدیریت بر آموزش سازمانها. 8(2): 131-153

مقاله های علمی در مجلات معتبر خارجی

Heidari, Aliakbar & Kayzouri, Amir Hosein & Zamanian, Nazanin (2016)Investigating the Evaluators Corresponding Rate(Lreaners, Colleagues, Authorities) Regarding the Quality of Promoted Professors Educational Activities in the Medical Science University. Future of Medical Education Journal.V2,6: 26-30

Kayzouri, Amir Hossein & Ramezanzadeh, Akram & Moradian, Mahmood Reza (2020): Personal epistemologies of higher education faculty members in soft disciplines: conceptualizations, enactments, and the educational implications, Teaching in Higher Education. DOI: 10.1080/13562517.2019.1699527

Kayzouri، Amir Hossein & Mohebiamin، Amineh & Saberi، Reza& Bagheri-Nia، Hassan (2020) English language professors’ experiences in using social media network Telegram in their classes: a critical hermeneutic study in the context of Iran. Qualitative Research Journal. DOI 10.1108/QRJ-02-2020-0008

 مقاله ‌ارائه شده در همايش

 • كيذوري ، امير حسين و علم الهدي ، جميله (1388). واکاوی برنامه های درسی ميان رشته ای دانشگاهی؛ موانع و پيش نياز ها. نهمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي . برنامه ريزي درسي در آموزش عالي . 29 و 30 مهر ماه . دانشگاه تبريز.

کتاب های ترجمه شده

 • پنیرو، رومولو؛ بنورث، پاول؛ جونز، گلن(1398). دانشگاه ها و توسعه منطقه ای، ارزیابی منتقدانه از تنش ها و تناقضات. ترجمه امیر حسین کیذوری، و مجتبی غلامیان. تهران. موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

حوزه های علمی – پژوهشی مورد علاقه

 • برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
 • برنامه ریزی توسعه دانشگاه های منطقه ای
 • معرفت شناسی فردی اعضا هیات علمی
 • توسعه برنامه های میان رشته ای
 • برنامه ریزی توسعه فردی
 • برنامه ریزی و بهسازی منابع انسانی

 

 

 

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120