صورت جلسات شوراي دانشکده

صورت جلسه پانزدهمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه چهاردهمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه سيزدهمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه دوازدهمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه يازدهمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه دهمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه نهمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه هشتمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه هفتمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه ششمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه پنجمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه چهارمين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه سومين نشست شورای دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه دومين نشست شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

صورت جلسه اولين نشست شورای دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120