گروه های آموزشی

گروه زبان و ادبیات فارسی
گروه زبان و ادبیات انگلیسی
گروه زبان و ادبیات فرانسه
گروه علوم تربیتی
گروه علوم سیاسی