نام ونام خانوادگي: رضيه موسوي فر/متولد 12/11/1348

تحصيلات:

–         دكتري تخصصی روابط بين الملل دانشگاه تهران (ورودي 1383،معدل الف، کسب رتبه ی اول امتحان جامع و دفاع با درجه عالی در تاریخ 28/7/1388 ).

–         فوق ليسانس روابط بين الملل از دانشگاه تهران (معدل الف، دفاع با درجه عالی).

–         ليسانس علوم سياسي از دانشگاه تهران ( معدل الف).

خلاصه اي از فعاليت هاي علمي و اجرايي

الف: پژوهشي

1-     موضوع رساله دکتري : “ روابط ايران و امريکا و روند صلح خاورميانه ” .

2-     موضوع رساله فوق ليسانس: ” نظام ولايت فقيه و روابط بين الملل“.

3-    تا لیف كتاب هاي :

–         کتاب” معمای ایران و آمریکا” ،تهران، انتشارات میزان، 1389.

–  ACHIEVEMENTS OF THE FIRST PHASE OF THE PROJECT  ON STRENGTHENING CAPACITIES FOR HUMAN RIGHTS  AND TRAINING RESEARCH.      

کتاب فوق به اکثر مراکز حقوق بشری اروپا ارسال شده است ( 1382- تألیف متن فارسي).

–         نهاد هاي حقوق بشر: جمهوري اسلامي ايران وسازمان ملل متحد( انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران 1382).

4-    تدوين کتاب هاي :

  گزيده اي از مهمترين اسناد بين المللي حقوق بشر( انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران  1382).

–         حقوق بشر و چشم اندازها ( انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران  1382)  .

5-    کارهای چاپ شده:

–         ترجمه مقاله: The Principle of non-use of force.(Christine Garay,1996)

(در کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ و اص‍ول‌ حقوق ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل، ت‍ه‍ران‌ : ع‍ل‍م‌ ، ۱۳۸۴‌).

–          ترجمه ،تلخيص و نقد كتاب :

War and Changes in World Policies; Robert  Gilpin 1987

(فصلنامه علوم سیاسی] علمی – پژوهشی [دانشگاه تهران پاييز 1385).

–          حق نظارت و آزادي مردم از ديد گاه امام خميني. (كنگره بين المللي ويژه ي صدمين سال تولد امام، 1378).

–          قاعده ي نفي سبيل و عضويت در سازمان هاي بين المللي ( مجله(علمی-پژوهشی) سياست خارجي- بهار 1375).

–          اجتهاد، كليد درهاي بسته (كيهان فرهنگي شماره  هاي 135و136) .

–          اجتهاد پويا، لازمه دين ماندگار (كيهان فرهنگي شماره 133) .

–         مشكلات نظام اسلامي واهرم هاي راهگشا در انديشه شهيد مطهري (چاپ معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي 1375) .

–         قابليت ها وكاستي هاي نظام آموزشي حوزه و دانشگاه ( مجموعه مباحث نظري حوزه و دانشگاه).

6-      کارهای در دست چاپ :

–         مقاله : “روند صلح خاورمیانه و روابط ایران و امریکا” ( فصلنامه علوم سیاسی]علمی-پژوهشی[ دانشگاه تهران) .

–          مقاله :”روابط ایران وآمریکا و فناوری هسته ای” (فصلنامه علوم سیاسی] علمی – پژوهشی [ دانشگاه تهران) .

–         “روابط ایران و امریکا؛مسئله حقوق بشر”/ منتظر داوری(پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل/علمی-پژوهشی)

7-    کارهای آماده چاپ:

    ترجمه مقاله:

 The Politics of Hegemony:The United States and Iran.(James A.Bill,2002)

–         ترجمه, تلخيص و نقد کتاب :

The Iranian Revolution and Muslim World. Edited by David Menasheri. Westview Press, 1990.

–         ترجمه, تلخيص و نقد کتاب :

The Cold War and the Middle East. Edited by Yezid Sayigh and Avi Shlaim. Clarend on Press,Oxford,1997.

–         پژوهشي در مورد نقش لابي يهود در روابط ايران امريكا.

–         روابط ایران وامریکا و مسئله تروریسم.

8-    راهنمایی و مشاوره رساله های کارشناسی ارشد علوم سیاسی:

–         بازنمائی مفاهیم سیاسی شعر و اندیشه ملک الشعراء بهار.

–         تأثیر رفتار هژمونیک امریکا در خاورمیانه بر منافع ملی ج.ا.ا.

–         بررسی علل توسعه نیافتگی استان لرستان از نظر نخبگان سیاسی.

–         به قدرت رسیدن شیعیان در عراق و تأثیر آن بر روابط ایران و عربستان.

–         بررسی دلائل و منافع ملی امارات متحده عربی در ادعای مالکیت بر جزایر سه گانه.

–         منازعات قومی در قفقاز جنوبی و تأثیر آن بر روابط خارجی ج.ا.ا.

–         بررسی مقایسه ای علل رویکرد متفاوت بازیگران منطقه ای به ساختار جدید عراق.

–         بررسی علل اجرایی نشدن طرح های انتقال خطوط گاز و تأثیر آن بر منافع ملی ایران.

–         و …

ب: آموزشی

1-      تدريس در دانشگاه حکیم سبزوار ( دروس: اصول روابط بین الملل، سیاست خارجی ج.ا.ا، تاریخ روابط بین الملل، سازمان های بین المللی، روابط خارجی ایران، خاورمیانه و سیاست بین الملل، سیاست خارجی قدرت های بزرگ).

2-    تدریس در واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی / مقطع فوق لیسانس(درس های: روش تحقیق، سمینار اندیشه های سیاسی در غرب، مبانی علم سیاسیت، نظریه های روابط بین الملل، تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب)

3-      تدريس در دانشگاه آزاد تهران (حقوق اساسي و حقوق بازرگاني).

4-     شركت در كارگاه هاي آموزشي زیر و اخذ گواهينامه:

–         همايش جهانشمولي حقوق بشر و ارزش هاي فرهنگي( دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران1383).

–          حق توسعه  (دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران 1382).

–         تأ ثير متقابل حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ( دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه

   تهران  1382).

–         حقوق پناهندگان ( دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران 1381).

–         حقوق محيط زيست ( دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهرا ن 1380).

–         حقوق بشر ( دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران  1379).

ج: فعاليت هاي اجرايي

           

1-    مدير مركز كامپيوتر وزبان  دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران از 1375 تا 1377.

2-    مدير حوزه گسترش ارتباطات فرهنگي سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد از 1377 تا 1379.

3-    معاون مدیر کل اداره كل روابط عمومي و بين الملل وزارت بهداشت سال 1379.

–         ناظر و مسئول برگزاری گردهمایی رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در تبریز در سال 1379.

4-    دستيار مجري طرح تقويت ظرفيت هاي آموزش وپژوهش حقوق بشر دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران از سال 1380 تا1383وانجام برخي تعهدات طرح از جمله :

–         مدير اجرايي برگزاري كارگاه آموزشي حقوق معلولين2 در استان آذربايجان غربي ( اروميه23,24 تیرماه1380 ).

–         مدير اجرايي برگزاري كارگاه آموزشي حقوق زنان2 دراستان سمنان ( شهرستان سمنان24 آبان 1380 ).

5-    مشاور مرکز فرهنگی مؤسسه صبا(وابسته به فرهنگستان علوم)، از 1384تا 1385.

6-     مدیر گروه علوم سیاسی (کارشناسی ارشد) واحد علوم و تحقیات خراسان رضوی.(از مهرماه 1389 که هنوز ادامه دارد).

 

 د- دوران قبل از دانشگاه :

–         كسب جايگاه نفر اول در 11 رشته و نفر دوم در 3 رشته از مجموع 14 انتخاب در دانشگاه تهران.

–         كسب هفت رتبه ي 2، يك رتبه ي5 ، يك رتبه ي 8، يك رتبه ي 11و يك رتبه ي 12 ازمجموع يازده زير گروه آموزشي در كنكور سراسري دانشگاه ها در سال 1365.

–         كسب رتبه اول كنكورسراسري آزمايشي آينده سازان در سال چهارم د بيرستان در رشته علوم انساني.

–         كسب رتبه اول در سالهاي تحصيل در دبيرستان در سطح شهرستان نیشابور.

–         كسب رتبه اول امتحانات نهايي سال سوم راهنمايي در سطح استان خراسان.

–         كسب رتبه اول مسابقات استاني معلومات عمومي در سال سوم راهنمايي در استان خراسان.

–         گذراندن دوره ابتدايي به صورت جهشي (طي دو سال ).