ferdos1

   به تاریخ 21 /2/ 1392 در تالار اجتماعات دانشکده­ ی ادبیات و علوم انسانی نشستی پژوهشی به مناسبت روز ملی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی برگزار شد. در این نشست پژوهشی که با حضور استادان و دانشجویان دانشگاه برگزار شد، حاضران شاهد ارائه ی چند سخنرانی، یک نماهنگ و پرسش و پاسخ با موضوع حکیم ابوالقاسم فردوسی بودند.

   در این نشست پژوهشی که با اجرای آقای علی صادقی منش(دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی) برگزار می شد، ابتدا آقای محمود مهجوری(دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی)به ارائه ی سخنرانی خود با عنوان«تأثیر مینوی خرد در شاهنامه» پرداختند؛ پس از ایشان خانم پروین هاشم پور سخنرانی خود با عنوان «تأثیرات شاهنامه بر گرشاسب نامه» را ارائه نمودند. همچنین مجری برنامه آقای علی صادقی منش در ضمن اجرای برنامه به ارائه ی سخن در مورد «ظلم ستیزی و ستایش داد در شاهنامه» پرداختند.  نمایش نماهنگ و پرسش و پاسخ از دیگر برنامه های این نشست پژوهشی بود که به مناسبت روز ملی بزرگداشت حکیم فردوسی طوسی برگزار می شد.

1

2

3

4