رزومه(CV)

keizoori

v    مشخصات فردي:

نام خانوادگي: كيذوري

نام: اميرحسين

پست الكترونيكي: akayzouri@gmail.com

 

v    سوابق تحصيلي:

–         رتبه اول آزمون ورودي دكتري رشته ” آموزش عالي” دانشگاه شهيد بهشتي(1387)

–         رتبه اول خروجی دكتري رشته ” آموزش عالي” دانشگاه شهيد بهشتي(1392)

–         كارشناسي ارشد رشته برنامه‌ريزي آموزشي، دانشگاه تهران، 1379

v    سوابق شغلي و حرفه‌اي:

1-    عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری (از سال 1392)

2-    مدیر برنامه، بودجه، تشکیلات و بهره وری دانشگاه فناوری های نوین سبزوار(از سال 1392)

3-    عضو هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری (1393)

4-    کارشناس معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور سابق) (از سال 1380 تا سال 1391)

5-    كارشناس ارزيابي مركز مطالعات آموزش پزشكي دانشگاه علوم بهزيستي و توابخشي تهران (از سال 1378 تا سال 1380)

v    سوابق علمي- اجرايي:

–       عضو اصلي كار گروه تخصصي آموزش (گروه آموزش عالي) تدوين برنامه پنجم در وزارت علوم تحقيقات و فناوري (1387و1388)

–       عضو كميته مشورتي تدوين برنامه پنجم توسعه بخش آموزش عالي كشور (در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالي) (سال 1386)

–       عضو كميته اعتباربخشي مراكز علمي كاربردي جهاد كشاورزي (از 81  تا 84)

–       عضو همكار هسته پژوهشي ” پژوهشهاي ميان رشته اي در آموزش عالي “. در گروه علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي.

–       اجرای کارگاه آموزشی « فرایندهای اجرایی نظام جامع ارزشیابی و تضمین کیفیت دانشگاهی» ویژه مدیران دانشگاه حکیم سبزواری (29/6/89)

–       اجرای کارگاه های آموزشی متعدد با موضوع ازیابی درونی و اعتبار سنجی در نظام های آموزشی.

 

v    طرح‌هاي پژوهش انجام شده:

1-    طراحي الگوي مناسب براي ارزيابي دروني گروه آموزشي پرستاري دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي به منظور ارتقاء كيفيت آموزشي (عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد)

2-    طراحی مدل توسعه برنامه های میان رشته ای در نظام دانشگاهی ایران با تاکید بر علوم انسانی (عنوان رساله دکتری)

3-    طراحي و تدوين رويكرد مناسب تخصيص بودجه دانشگاه‌هاي ايران براساس شاخصهاي كيفيت نظام دانشگاهي (مجري) (كارفرما: دانشگاه تربيت مدرس)

4-    طراحي الگوي اعتباربخشي بخش مهندسي شيمي دانشگاه تربيت مدرس (عضو گروه مجري)

5-    بررسي و بهينه سازي الگوي اعتباربخشي براي بكارگيري در ارزيابي دوره‌هاي آموزشي مراكز آموزشي مجري دوره‌هاي علمي كاربردي وزارت جهاد كشاورزي (عضو گروه مجري)

6-    بررسي روند مديريت بخش آموزش عالي طي برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (همكار طرح) (كارفرما: شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

7-    طراحي و تدوين الگوي ارزيابي دروني مراكز دانشگاه پيام نور (عضو گروه مجري) (كارفرما: دانشگاه پيام نور)

8-    نيازسنجي آموزشي كاركنان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (همكار اصلي)

9-    طراحي و تدوين بسته‌هاي آموزشي مشاغل تخصصي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (همكار اصلي)

10-   طراحي و تدوين پودمانهاي آموزشي تخصصي و عمومي كاركنان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (همكار اصلي)

11-    تعيين نيازهاي آموزشي مديران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و احصاء پودمانهاي آموزشي (مسئول پروژه)

12-ارزيابي اثربخشي و كيفيت آموزشهاي ضمن خدمت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براساس الگوي TQM (مسئول پروژه)

13-بررسي و آسيب شناسي وضعيت موجود برنامه‌ريزي و اثربخشي دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت و طراحي الگوي مطلوب (مسئول پروژه)

14-آسيب شناسي رويه‌ها وروشهاي اجرايي آموزشي (همكار طرح)

15-طراحي و تدوين روشهاي اجرايي آموزشهاي ديداري و شنيداري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (همكار طرح)

16-تدوين برنامه جامع آموزش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (همكار طرح)

17-طراحي الگوي نظام آموزش و توانمندسازي كاركنان براساس مباني، ابعاد و محورهاي توسعه اسلامي ايراني

18-مهر محمدی، محمود، موسی پور نعمت اله و کیذوری، امیر حسین(1391) ظرفیت های بین رشتگی در علوم انسانی. (انجمن مطالعات برنامه درسی، مجری) و ( معاونت علمی و فناوری ریس جمهور، کارفرما)

19- ارزیابی درونی گروه فقه و اصول جامعه المصطفی (ص) العالمیه (مجری طرح)

20- تدوین برنامه راهبردی پنجساله دانشگاه حکیم سبزواری (مجری دوم طرح)

v    مقاله‌هاي علمي _ پژوهشي

1-    كيذوري، امير حسين (1386). معرفي برخي شاخصهاي كيفيت نظام دانشگاهي براي استفاده در بودجه‌ريزي دانشگاهي. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالي؛45، 57-85

2-     كيذوري، امير حسين و همكاران (1388). تاثير ارزيابي دروني بر ارتقاء كيفيت آموزشي و پژوهشي. فصلنامه پژوهش پرستاري؛ شماره  8 و9، 105-114

3-    نوروز زاده، رضا؛ فتحي واجارگاه، كورش؛ كيذوري، امير حسين (1388). تحليل محتوايي اسناد فرادستي و معين به منظور استنتاج سياستهاي برنامه هاي توسعه پنجم بخش آموزش عالي ،تحقيقات و فناوري. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالي. 53، 29-51

4-    کیذوری، امیر حسین و مهر محمدی، محمود(1389) شاخص های ارزیابی کیفیت میان رشته ای های دانشگاهی؛ ابزاری برای برنامه ریزی. مطالعات میان رشته ای در آموزش عالی. 6، 89-113

5-     کیذوری، امیر حسین؛ یمنی، محمد؛ مهر محمدی، محمود و ابوالقاسمی، محمود(1392) مفهوم پردازی توسعه برنامه های میان رشته ای از منظر پیچیدگی سیستم دانشگاهی. فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی. 1، 131-161

v     مقاله ‌ارائه شده در همايش  : (پذيرفته شده براي ارائه سخنراني)

1-     كيذوري ، امير حسين و علم الهدي ، جميله (1388) . واکاوی برنامه های درسی ميان رشته ای دانشگاهی؛ موانع و پيش نياز ها. نهمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي. برنامه ريزي درسي در آموزش عالي . 29  و 30 مهر ماه. دانشگاه تبريز.

 

v     مقاله‌هاي علمي _ ترويجي

1- كيذوري ، امير حسين و همكاران (1388) سيستم‌هاي اطلاعات مديريت؛ ابزاري كارآمد در برنامه ‌ريزي توسعه آموزش عالي. نامه آموزش عالي.8؛ 9-35

v    کتاب

1- كيذوري ، امير حسين و سایرین (1388). پودمان های آموزشی تخصصی کوتاه مدت کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. (کتاب حاصل طرح پژوهشی است که به صورت گروهی به انجام رسیده است).