دانشگاه حکیم سبزواری
-18 واحد درس+ 18 واحد پایان نامه= 36 واحد
-3 نیم سال :آموزشی/    1نیم سال: آمادگی برای امتحان جامع   /
-4 نیم سال: پژوهشی
– نیم سال اول: 6 واحد   / نیم سال دوم: 6 واحد   / نیم سال سوم: 6 واحد 
– نیم سال چهارم: آمادگی برای امتحان جامع  / نیم سال پنجم به بعد: پایان نامه
دروس دوره ی دکتری:

  • ترم اوّل:

1- تحقیق دردستورتاریخی وتطبیقی زبان فارسی
2- تحقیق دربلاغت وفنون ادب
3- تحقیق متون عرفانی وحکمی

  • ترم دوم:

4- تحقیق در متون عربی نظم ونثر (1)
5- تحقیق در درادبیات حماسی وقهرمانی
6- تحقیق درمکتب ها ونظریه های ادبی جهان

  •  ترم سوم:

7- تحقیق درمتون فارسی نثر
8- تحقیق درادبیات غنایی
9- تحقیق درتطوّر متون فارسی(نظم ونثر)