قابل توجه دانشجویان دورۀ دکتری:
زمان امتحان جامع این دوره، روزهای 28 و 29 اردیبهشت ماه 1395 است.