ـ گروه زبان وادبیات فارسی
ـ گروه زبان وادبیات انگلیسی
ـ گروه زبان و ادبیات فرانسه
ـ گروه علوم تربیتی
ـ گروه علوم سیاسی