اطلاعیه شماره ۲ معاونت آموزشی: شرایط ثبت نام نو دانشجویان کارشناسی ارشد+ راهنمای ثبت نام