به مناسبت هفته پژوهش گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی نشست های ذیل را برگزار می نماید.

 

نشست سوم

 

نشست چهارم

نشست پنچم