طي حكمي از طرف رياست محترم دانشگاه، جناب آقاي دكتر علی قربان پور به عنوان «سرپرست  گروه علوم سیاسی» دانشگاه حکیم سبزواری  منصوب گرديدند.