برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط دکتر ولی الله رمضانی، عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی