پیشینۀ علمی و پژوهشی علی صادقی منش(دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی)

کتاب‌های چاپ شده:

1ـ درد بی رنگ(قطعات ادبی)

چاپ شده در سال1389، نشر قو، تهران.

2ـ حکمت شادکامگی(ترجمه)

نوشته‌ی اندرو متیوز، ترجمه و ارایه‌ی برابرنهادهایی از فرهنگ و ادب پارسی: علی صادقی منش و محمدعلی کوثری، چاپ شده در سال1393، انتشارات سینا کتاب.

3ـ جادوی اعتماد به نفس(ترجمه)

نوشته‌ی باربارا دی آنجلیس، ترجمه و ارایه‌ی برابرنهادهایی از فرهنگ و ادب پارسی: علی صادقی منش و محمدعلی کوثری، چاپ شده در سال 1393، انتشارات خط سفید.

مقالات چاپ شده و پذیرش گرفته از مجلات علمی معتبر:

1 ـ بازشناخت نظریة «گذار فرامن قوم ایرانی از احکام غریزه‌محور شاه» در داستان سیاوش (با تکیه بر دیدگاه ادبی‌ـ روانکاوانة فروید(
با همراهی جناب آقای دکتر مهیار علوی‌مقدم، منتشر شده در مجله علمی‌ـ‌پژوهشی بوستان ادب.
2ـ  مکتب اخلاقی خیام؛ اصالت فایده و گریز از خودکامگی در رباعیات خیام
با همراهی جناب آقای دکتر مهیار علوی مقدم، پذیرش و چاپ شده در مجله‌ی پژوهشنامه‌ی ادبیات تعلیمی، سال هفتم، بهار 1394، شماره 25

3- بررسی همسنج جدال بر سر تصاحب زن در دو اثر حماسی: بانوگشسپ نامه و ایلیاد

با همراهی جناب آقای دکتر ابراهیم استاجی، پذیرش شده در نشریۀ علمی ـ پژوهشی ادبیات تطبیقی.

4ـ   Continuation of Despotism in Sufis’ Rituals in Iran Society Typology of Transaction in Attar’s Tazkirat al-Awliyā, Based on the psychological commentaries of Eric Berne

با همراهی جناب آقای دکتر ابوالقاسم رحیمی، چاپ شده در مجله

Studies in Literature and Language.

5- Literariness of a text, as a game

با همراهی جناب آقای دکتر ابوالقاسم رحیمی، چاپ شده در مجله­ی

Studies in Literature and Language.

 

6ـ Comparative Study of Love in Writings of Bakharzi and Jami by Focusing on the Analysis of Love Tract and The Seven Thrones
با همراهی جناب آقای دکتر عباس محمدیان چاپ شده در مجله‌ی دارای ایمپکت فکتور:

ANGLISTICUM(The International Journal of English Literature, Linguistics & Interdisciplinary Studies)
7ـ An Analytical Study on the Effects of Autocratic Regimes’ Support of Poetry

با همراهی جناب آقای دکتر احمد خواجه‌ایم، هستی قادری سهی و محمدعلی کوثری پذیرش شده در مجله­ی دارای ایمپکت فکتور

Research Scholar – An International Refereed e-Journal on Literary Explorations
8- The emergence of the Sufi literature as the balance of power in Media

(An Analytical Study on The impact of Sanaee’s poem on the emergence of the emancipated Media in Iran)[2]

با همراهی جناب آقای دکتر عباس محمدیان چاپ شده در مجله­ی دارای ایمپکت فکتور

International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro)

Volume 2 / Issue 3/ 2015

9- Identification of

به همراهی جناب دکتر ابوالقاسم رحیمی و هستی قادری سهی پذیرش شده در مجله­ی دارای ایمپکت فکتور

International Journal of English and Education.
10-ANALYZING THE KEEPER AUTOCRACY RITUAL IN AN IRANIAN

LITERARY WORK: THE POLICY WITH FOCUS ON PSYCHOLOGICAL

THEORIES OF ERIC BERNE[3]

به همراهی جناب دکتر ابراهیم استاجی چاپ شده در مجله‌ی دارای ایمپکت فکتور

Research Scholar – An International Refereed e-Journal on Literary Explorations.
11 ـ سربداران، پیشروان شکست سکوت و عبور از هراس؛

چاپ شده در مجموعه مقالات سِرِّ سربداران(مجموعه مقالاتی پیرامون قیام سربداران به همّت جمعی از استادان و پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری) تحت نظارت دکتر ناصر سلمانی ایزدی.

12-Pathology of the psychological contaminations in Dehkhoda’s Amsalo Hekam based on the thought of Eric Berne

با همراهی جناب آقای دکتر ابراهیم استاجی، چاپ شده در مجلۀ:

INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES

February 2016

13- Analyzing the reasons of inferior and superior views to the people in Tazkirat al-Awliyā, based on the psychoanalytic ideas of Eric Berne

با همراهی جناب آقای دکتر علی تسنیمی، چاپ شده در مجلۀ:

International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)

ISSN 2356-5926, January 2016

14- A Consequence Identification Analysis of PsychologicalContamination in YekibudYekinabudBased on Eric Berne’s Views

با همراهی جناب آقای دکتر ابراهیم استاجی، آقای دکتر مهیار علوی‌مقدم چاپ شده در مجلۀ:

International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)

ISSN 2356-5926,   January 2016

*مقالات ارایه شده و چاپ شده در همایش‌ها:

15ـ ژان پل سارتر در برزخ ماهیت و وجود(بررسي مكتب ادبي اگزيستانسياليسم در آينه ي فلسفه و آثار ادبي ژان پل سارتر)

با همراهی جناب آقای دکتر ابوالقاسم رحیمی، چاپ شده در مجموعه ی مقالات علمی زلف سخن و پذیرفته شده در همایش ملی زبان و ادبیات فارسی مشهد، سال 1389).

16ـ بررسی نقش دستور در آموزش زبان دوم بر بنیاد آرای روان­شناختی اریک برن

با همراهی جناب آقای دکتر ابراهیم استاجی(ارایه شده و چاپ شده در همایش بین­المللی زبان و ادبیات فارسی انجمن ترویج در زنجان).

17ـ توالی وهم تقدیر شوم در ناخودآگاه کاوس(نقد داستان سیاوش بر بنیاد آرای فروید، با محوریت اثباتِ یک فرضیه­ی نوین)

با همراهی جناب آقای دکتر ابراهیم استاجی(ارایه شده و چاپ شده در همایش بین­المللی زبان و ادبیات فارسی انجمن ترویج در زنجان).

18ـ نقش آزمون‌های سراسری در انگیزش دانشجویان زبان و ادبیات فارسی به یادگیری زبان عربی (بررسی آسیب‌شناختی پرسش‌های عربی آزمون‌های سراسری کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از سال1384تا1393)؛

با همراهی جناب آقای دکتر ابراهیم استاجی و هستی قادری سُهی، پذیرش اولیه در نخستین همایش ملی آسیب‌شناسی آموزش زبان‌های خارجی در ایران.

19ـ بازشناخت تأثیرات جنبش سربداران بر ادب پارسی معاصر با تمرکز بر آثار علی شریعتی
با همراهی هستی قادری سُهی، همایش علمی کنگرۀ بین المللی سربداران(آذر1394).

20- بررسی تاریخ بیهقی بر بنیاد دیدگاه ارسطو دربارۀ تمایز شعرسُرایی و تاریخ‌نگاری

با همراهی دکتر ابراهیم استاجی، چاپ شده در همایش ملّی بیهقی،1395، سبزوار.

21-تحلیل دلایل نگاه فرادستی‌ـ فرودستی به اقشاردر تاریخ بیهقی با تکیه بر آرای روان‌شناختی اریک برن

با همراهی دکتر ابراهیم استاجی، چاپ شده در همایش ملّی بیهقی،1395، سبزوار.

22-بررسی هم‌سنج اتوماتیزاسیون سورئالیستی در نامه‌های طلایی و بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم

با همراهی جناب آقای دکتر حسن دلبری و هستی قادری سُهی(ارائه شده و چاپ شده در همایش بین‌المللی ادبیات تطبیقی فرانسه ـ فارسی، مهر 1395).

 

سخنرانی­ ها:

ـ ارایه ­ی سخنرانی در نکوداشت شکسپیر با عنوان«انسان از دیدگاه حافظ و شکسپیر» در دانشکده­ ی ادبیات و علوم انسانی.

ـ ارایه ­ی سخنرانی با عنوان «مکتب اخلاقی خیام» در همایش بزرگداشت حکیم عمر خیام در دانشگاه حکیم سبزواری در سال 1392.

ـ ارایه ی سخنرانی در نشست پژوهشی روز ملی حکیم ابوالقاسم فردوسی در تالار اجتماعات دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم با عنوان«ظلم ستیزی و ستایش داد در شاهنامه» در سال1393.

ـ ارایه ی سخنرانی در نشست پژوهشی روز ملی مولانا در تالار اجتماعات دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم با عنوان«مولانا، شاعری رها از تأثیرات دربار بر شعر» در سال1393.

 

ویرایش آثار:

ـ فصلنامۀ مطالعات نظریه و انواع ادبی.

ـ نامۀ پارسایی و آزادگی(چکیده مقالات همایش علمی سربداران؛ به مناسبت برگزاری کنگرۀ بین‌المللی هفتصدمین سالگرد نهضت سربداران).

ـ دیبای دانایی و آزدگی( پیام‌ها و مصاحبه‌ها به مناسبت برگزاری کنگرۀ بین‌المللی هفتصدمین سالگرد نهضت سربداران).

 

پیشیۀ علمی ـ فرهنگی:

ـ پژوهشگر برتر دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری در سال تحصیلی 1393ـ1394 در مقطع دکتری.

ـ مدیریت هنری همایش ملی دوسالانه ی آسیب­شناسی آموزش زبان­های خارجی در ایران(این همایش در 9 و 10 اردیبهشت1394 برگزار خواهد شد).

ـ همکاری در برگزاری نشست­های پژوهشی در دانشکده­ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری.

ـ مدرس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه علمی کاربردی1 سبزوار.

ـ مدرس زبان و ادبیات فارسی و کارگاه ویراستاری در دانشگاه حکیم سبزواری.

ـ دانشجوی ممتاز فرهنگی و درسی دانشگاه تربیت معلم سبزوار، در سال تحصیلی 1389ـ1390.

ـ رتبه ­ی یک معدل(05/­19)، در میان دانشجویان کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم ورودی 1390.

ـ همکاری در برگزاری همایش ملی بیهقی در سال 1392.

ـ مدیریت سایت دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری از مهر1391 تا کنون.

ـ عضو هیأت مؤسس، طراح، نویسنده ی اساس نامه و مبتکر «کانون دست های تماشا» دانشگاه تربیت معلم سبزوار، که کانونی است با هدف همیاری و درک نابینایان و کم بینایان(برای آشنایی با اهداف و برخی فعالیت های این کانون، می توانید به تارنمای این کانون مراجعه کنید: www.dasthayetamasha.mihanblog.com).

ـ سابقه  سردبیری پرفروش ترین نشریه ی دانشگاه تربیت معلم سبزوار با نام «من فکر می کنم».

ـ سابقۀ سردبیری نشریه ی برگزیده ی دانش آموزی شهرستان سبزوار با نام «انتظار».

ـ سابقه ی مجری گری چندین همایش بزرگ، در دانشگاه تربیت معلم سبزوار، از جمله بزرگداشت فردوسی، بزرگداشت سعدی و سهراب سپهری، همایش بزرگ فانوس خیال و… .

ـ سابقه ی گویندگی متون ادبی.

ـ دبیر، مجری و مبتکر همایش بزرگ «وسوسه ی نخست» برگزار شده در سالن اجتماعات(تالار استاد شریعتی  دانشگاه تربیت معلم سبزوار).

ـ دبیر، مجری و مبتکر همایش بزرگ«آن پیر چنگ نواز، با محوریت شخصیت رودکی و آسیب شناسی جایگاه اجتماعی نابینایان» برگزار شده در سالن اجتماعات  دانشگاه تربیت معلم سبزوار.

ـ همکاری با بخش نابینایان اداره ی کتابخانه های عمومی شهرستان سبزوار در تولید کتاب های گویا.