ـ گزارشی کوتاه ازبرگزاری همایش بین المللی استادان زبان فرانسه در دانشگاه شهید بهشتیوحضور مدیر گروه زبان فرانسه ی دانشگاه حکیم سبزواری دراین همایش:29 و 30 آذر 1394

ـ گزارش پنجمین میزگرد پژوهشی با موضوع «آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی»: اردیبهشت 1393

ـ اطلاعیه ی پنجمین میزگرد پژوهشی با موضوع آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی: سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳