ـگزارش برگزاری ششمین میزگرد پژوهش با موضوع مقایسه و نقد اعلامیه جهانی حقوق بشر با مبانی حقوق اسلامی:سه شنبه 29/7/93

ـ اطلاعیه ی ششمین «میزگرد پژوهشی» با عنوان مقایسه و نقد اعلامیه جهانی حقوق بشر با مبانی حقوق اسلامی

   برگزاری نهمین نشست گفتارهای پژوهشی با سخنرانی دکتر رضیه موسوی فر

ـ اطلاعیه نهمین نشست گفتارهای پژوهشی با سخنرانی دکتر رضیه موسوی فر:دوشنبه ۱۲اسفندماه۱۳۹۲

4/آذر/1392  گزارش سخنرانی دکتر نرگس تاجیک نشاطیه در «گفتارهای پژوهشی»

ـ اطلاعیه: سخنرانی دکتر نرگس تاجیک نشاطیه در «گفتارهای پژوهشی» چهارم آذر1392