کارشناسان


 

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

شماره اتاق

شماره تماس

محمد باقرآبادی

 مسئول دفتر ریاست دانشکده

۴۰۰۳۱۱۷

دلبری سید مهدی

کارشناس آموزشی

کارشناسی ارشد

319

4003246

پویان راد محمد تقی

کارشناس خدمات آموزشی و دانشجویی

کارشناسی

319

4003078