کارشناسان


 

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

شماره اتاق

شماره تماس

 آذین فرد اعظم

کارشناس تحصیلات تکمیلی و کارشناس کمیسیون تخصصی علوم انسانی 

 کارشناس ارشد علوم تربیتی

 

4003119 

محمد باقرآبادی

 مسئول دفتر ریاست دانشکده 

 

 

۴۰۰۳۱۱۷ 

دلبری سید مهدی

کارشناس آموزشی

کارشناسی ارشد

319

4003246

پویان راد محمد تقی

کارشناس خدمات آموزشی و دانشجویی

کارشناسی

319

4003078