گروه آموزشی :علوم تربيتي

ولی اله رمضانی

استاديارفاطمه بهرامی

استاديارحسن باقری نیا

استاديارامینه محبی امین

استاديارحسین شاره

دانشيارابراهیم نامنی

استاديار


گروه آموزشی :زبان و ادبيات انگليسي

محمود الیاٍٍسى

استاديارمحمد داودی

استاديارآزیتا امیری

مربيسعید غنی آبادی

استاديارمسلم ذوالفقار خانی

استاديارسیدمحمدرضا امیریان

استاديارغلامرضا زارعیان

استاديارسید محمدرضا عادل

استاديار


گروه آموزشی :زبان و ادبيات فارسي

دکتر عباس محمدیان

دانشياراحمد خواجه ایم

استاديارابراهیم استاجی

استاديارعلی تسنیمی

استاديارابوالقاسم رحیمی

استاديارمهیار علوی مقدم

دانشيارحسن دلبری-فارسی

استاديار