زبان وادبيات فارسي


با کلیک بر روی نام هر کدام از استادان می توانید به پیشینه ی علمی ـ پژوهشی کامل دسترسی یابید. 

parsi

نام ونام خانوادگی

دانشگاه محل تحصیل دکتری

سمت

مرتبه

وضعیت اداری 

محل تولد 

تاریخ تولد 

وضعیت پژوهشی 

زمینه ی مطالعاتی

 رایانامه

شماره تماس

دكترعباس محمديان

فردوسی مشهد

عضو هیأت علمی

 

دانشیار

 رسمی قطعی

سبزوار

1337

تألیف سه کتاب و 44 مقاله علمی-پژوهشی و همایشی

ادبیات عرفانی و حِکمی

mohammadian@hsu.ac.ir

3130

 دکتر مهیار علوی مقدم

فردوسی مشهد

عضو هیأت علمی

دانشیار

رسمی قطعی

 سبزوار

1344

 20مقاله علمی-پژوهشی،7کتاب، شرکت در حدود سی همایش داخلی و خارجی

نقد ادبی – ادبیات معاصر

 m.alavi2007@yahoo.com

3064

 دکتر ابراهیم استاجی

فردوسی مشهد

عضو هیأت علمی

 استادیار

رسمی قطعی

سبزوار

 1338

تألیف چندین کتاب و مقاله علمی-پژوهشی و حضور در چندین همایش

نقد ادبی- تحقیق در متون حماسی و ادبیات معاصر

 ebrahimestaji@yahoo.com

 3065

دكتر احمد خواجه ایم

 دانشگاه تهران

عضو هیأت علمی

استادیار

رسمی قطعی

تربت جام

 1343

تألیف کتاب و مقاله و حضور در چندین همایش

خاقانی پژوهی

 khajehim1@yahoo.com

3546

دكتر ابوالقاسم رحیمی

فردوسی مشهد

عضو هیأت علمی

استادیار

رسمی قطعی

 سبزوار

 1343

تألیف مقاله و حضور در چندین همایش

نقد ادبی-روانشناختی، بیهقی پژوهی و ناصرخسرو پژوهی

haghchist@yahoo.com

3066
 دکتر علی تسنیمی

خوارزمی تهران

عضو هیأت علمی و رییس دفتر ریاست دانشگاه

استادیار

رسمی قطعی

سبزوار

 1341

حضور در همایش ها و ارایه ی مقاله

تصحیح نسخ

ali_tasnimi@yahoo.com

2670

 دکتر مهدی رحیمی

 HCU  عضو هیأت علمی  استادیار  پیمانی  سبزوار  1357

 حضور در همایش ها و ارایه ی مقاله

مقالات پژوهشی فارسی عربی انگلیسی

 ادبیات تطبیقی  rahimi.clit@gmail.com 3160

دكتر حسن دلبری

دانشگاه فردوسی

عضو هیأت علمی

استادیار

پیمانی

1348

 4مقاله ی علمی پژوهشی، تألیف سه مجموعه شعر، یک کتاب دانشگاهی، حضور و ارایه ی مقاله در همایش های داخلی

نظریه ی شعر – نظم معاصر-دستور زبان فارسی بر اساس نظریات امروز

hassan_delbary@yahoo.com

3204

دکتر احمد فتوحی نسب

فردوسی مشهد

عضو هیأت علمی و مدیر گروه

استادیار

 سبزوار

3247