زبان وادبيات فرانسه


نام و نام خانوادگی  گرایش و آخرین دانشگاه محل تحصیل سمت مرتبه وضعیت اداری  محل تولد  تاریخ تولد  رایانامه  شماره تماس
 دکتر  کتایون شهپر راد  دکترای ادبیات تطبیقی و فرانسه از اینالکو پاریس مدیر گروه و عضو هیأت علمی استادیار رسمی آزمایشی تهران 1346 k.shahpar@hsu.ac.ir 3074
دكتر آذین حسین زاده  دکترای ادبیات تطبیقی از سوربون پاریس عضو هیأت علمی دانشیار رسمی آزمایشی  تهران 1346 azine@hsu.ac.ir 2539
آزاده فسنقری دانشجوی دکتری هیأت علمی مربی پیمانی  سبزوار 1358  a.fessanghari@hsu.ac.ir 3047
دكترهاله چراغی  دکترای ادبیات فرانسه عضو هیأت علمی استادیار پیمانی
دکتر محمد کیانی دوست دکترای ادبیات فرانسه هیأت علمی استادیار پیمانی سبزوار 3160