زبان وادبيات فرانسه


نام و نام خانوادگی

 گرایش و آخرین دانشگاه محل تحصیل

سمت

مرتبه

وضعیت اداری 

محل تولد 

تاریخ تولد 

رایانامه 

شماره تماس

 دکتر  کتایون شهپر راد

 دکترای ادبیات تطبیقی و فرانسه از اینالکو پاریس

مدیر گروه و عضو هیأت علمی

استادیار

رسمی آزمایشی

تهران

1346

k.shahpar@hsu.ac.ir

3074

دكتر آذین حسین زاده

 دکترای ادبیات تطبیقی از سوربون پاریس

عضو هیأت علمی

استادیار

رسمی آزمایشی

 تهران

1346

azine@hsu.ac.ir

2539

آزاده فسنقری

 کارشناس ارشد از دانشگاه تبریز

هیأت علمی

مربی

پیمانی

 سبزوار

1358

 a.fessanghari@hsu.ac.ir

3047