علوم سياسي


نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه

شماره تماس

دكتر حجازی نصرالله

مدير گروه

استادیار

3158

دکتر وحید حمید

هیات علمی

استادیار

2163

دکتر موسوی فر رضیه

هیات علمی

استادیار

3158

دکتر تاجیک نشاطیه نرگس

هیات علمی

استادیار

3158

با کلیک بر روی نام استادان، به پیشینه ی علمی و پژوهشی آنان دسترسی یابید.