علوم سياسي


نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه

شماره تماس

دکتر موسوی فر رضیه

مدير گروه

استادیار

3158

دکتر وحید حمید

هیات علمی

استادیار

2163

دكتر حجازی نصرالله

هیات علمی

استادیار

3158

دکتر امین کوشکی

هیات علمی

استادیار

3158

با کلیک بر روی نام استادان، به پیشینه ی علمی و پژوهشی آنان دسترسی یابید.