افراد
دکتر احمد فتوحی نسب

دکتر احمد فتوحی نسب

دکتر احمد فتوحی نسب

دکتر مهدی رحیمی

دکتر مهدی رحیمی

دکتر مهدی رحیمی

پیشینه‌ی علمی ـ فرهنگی دکتر حسن نودهی

پیشینه‌ی علمی ـ فرهنگی دکتر حسن نودهی

  دکتر حسن نودهی عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری

نمایه ی پیشینه ی علمی و پژوهشی دکتر کتایون شهپر راد

نمایه ی پیشینه ی علمی و پژوهشی دکتر کتایون شهپر راد

نمایه ی پیشینه ی علمی و پژوهشی دكتر آذین حسین زاده

نمایه ی پیشینه ی علمی و پژوهشی دكتر آذین حسین زاده

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120