افراد
پیشینه ی علمی و پژوهشی دکتر حمید وحید

پیشینه ی علمی و پژوهشی دکتر حمید وحید

پیشینه ی علمی و پژوهشی دکتر علی تسنیمی

پیشینه ی علمی و پژوهشی دکتر علی تسنیمی

 دکتر علی تسنیمی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

پیشینه ی علمی و پژوهشی خانم آزاده فسنقری

پیشینه ی علمی و پژوهشی خانم آزاده فسنقری

خانم آزاده فسنقری مربی گروه زبان و ادبیات فرانسه

پیشینه ی علمی و پژوهشی دکتر نصرالله حجازی

پیشینه ی علمی و پژوهشی دکتر نصرالله حجازی

دکتر نصرالله حجازی عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی

پیشینه ی علمی و پژوهشی دکتر کیذوری

پیشینه ی علمی و پژوهشی دکتر کیذوری

رزومه(CV) v    مشخصات فردي: نام خانوادگي: كيذوري نام: اميرحسين پست الكترونيكي: akayzouri@gmail.com   v    سوابق تحصيلي: -         رتبه اول آزمون ورودي دكتري رشته " آموزش عالي" دانشگاه شهيد بهشتي(1387) -         رتبه اول خروجی ...