افراد
پرسنل آموزش

پرسنل آموزش

  نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات شماره اتاق شماره تماس پارسی نژاد محمود رئیس اداره آموزش دانشکده کارشناسی 3/319 4003077 دلبری سید مهدی کارشناس آموزشی کارشناسی ارشد 319 4003246 خلقی وحید رضا کارشناس آموزشی کارشناسی 319 4003247 پویان راد محمد تقی کارشناس خدمات آموزشی و دانشجویی کارشناسی 319 4003078

اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی

زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات انگلیسی   زبان و ادبیات فرانسه   علوم تربیتی   علوم سیاسی