همکاران اداره ی کل آموزش


معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 bahman1395

دکتر بهمن کروجی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۴۴۰۱۲۶۱۱ – ۰۵۱

b.korojy@hsu.ac.ir

.

مدیریت تحصیلات تکمیلی(ارشد،دکتری)

دکتر جواد طیبی

مدیر تحصیلات تکمیلی

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۰
reza

رضا فریدنیا

کارشناس پذیرش وثبت نام

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۱۵

faridnia@hsu.ac.ir

ak

اکرم استاجی

کارشناس دانش آموختگان

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۱۶

estajiakram@hsu.ac.ir

سیما حسین زاده کارشناس امور آموزشی ۰۵۱۴۴۰۱۲۶۳۰

.

مدیریت آموزشی(کارشناسی)

دکتر مهدی زعفرانیه مدیرآموزشی ۴۴۰۱۲۶۲۷
axe

سیدمهدی ضیایی

معاون مدیرآموزشی

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۱

m.ziaee.hsu.ac.ir

sayer (8)

سیدمهدی  موسوی معین

مسئول پذیرش و ثبت نام و نقل و انتقالات دانشجویان کارشناسی

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۳

۰۹۰۱۱۷۳۷۶۱۰ (تلگرام)

۰۹۳۵۹۴۵۱۰۸۷(همراه)

moein@hsu.ac.ir

GetUserPicture.ashx

سیدجواد زرقانی

کارشناس نظام وظیفه

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۱۹
1 001

حمید اردیبهشتی

کارشناس پذیرش و ثبت نام و مسئول بایگانی آموزش

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۱۸

h.ordibeheshti@hsu.ac.ir

mitra

میترا حسین زاده

کارشناس مسئول امتحانات

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۴

mhosseinzade@hsu.ac.ir

حسن ابری

حسن ابری

رئیس اداره ی دانش آموختگان

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۵

مزینانی

سیده معصومه مزینانی

کارشناس صدور دانشنامه

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۹

m.mazinani@hsu.ac.ir

زهرا فخریه

معصومه فخریه

کارشناس دانش آموختگان

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۶

fakriyeh@hsu.ac.ir

افچنگی زهرا

زهرا افچنگی

کارشناس دانش آموختگان

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۱۷

z.afchangi@hsu.ac.ir

mohammad

داوود دولت آبادی

کارشناس امور آموزشی

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۱۱