اداره دانش آموختگان

معرفی همکاران

….                                                      رئیس اداره  فارغ التحصیلان                                 تلفکس:۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۵

خانم  زهرا فخریه                                 کارشناس فارغ التحصیلان                                            تلفن:۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۶

خانم  زهرا افچنگی                              کارشناس فارغ التحصیلان                                          تلفن:۰۵۱۴۴۰۱۲۶۱۷

خانم سیده معصومه مزینانی                کارشناس آموزش(دانش نامه)                                    تلفن:۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۹

 

 

دریافت فرم ها

 

 

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – پست الکترونیکی: hakim@hsu.ac.ir – تلفن : 05144012611 – 05144012615 – 05144012570 – دورنگار:05144012613 – کد پستی:9617976487 – صندوق پستی:397