دانش آموختگان

معرفی همکاران

آقای حسن ابری                          کارشناس مسئول فارغ التحصیلان                                 تلفکس:۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۵

خانم زهرا فخریه                          کارشناس فارغ التحصیلان                                            تلفن:۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۶

خانم فاطمه اشراقی                      کارشناس فارغ التحصیلان                                          تلفن:۰۵۱۴۴۰۱۲۶۱۷

خانم سیده معصومه مزینانی             کارشناس آموزش(دانش نامه)                                    تلفن:۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۹