صدور دانشنامه

دانش آموختگان دوره روزانه ابتدا بایستی جهت لغو تعهد خدمت آموزش رایگان

در سامانه جامع اموردانشجویان(سجاد) ثبت نام نمایند.

https://portal.saorg.ir

.

آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک دانشنامه

daneshnameh@hsu.ac.ir

.

۱- فرم درخواست صدور دانشنامه و مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه

.

۲- تقاضای ارسال پستی دانشنامه

 

ارسال مدارک دانشنامه در مرحله اول از طریق ایمیل انجام می پذیرد و ارسال اصل مدارک دانشنامه بعد از تایید کارشناس فقط از طریق پست انجام پذیر می باشد.

پاسخگویی در خصوص دانشنامه فقط از طریق ایمیل امکان پذیر می باشد و از هرگونه مراجعه حضوری قویا خوداری گردد.