اداره پذیرش و ثبت نام

(( اهمّ کارهای مربوط به اداره‌ی ‌پذیرش و ثبت نام دانشگاه حکیم سبزواری ))

۱٫ بررسی‌، ثبت نام و اخذ مدارک دانشجویان ورودی مهر و بهمن و ثبت مدارک آنان در سیستم آموزش
۲٫ بررسی و ثبت نام دانشجویان معرفی شده(موردی) از سوی سازمان سنجش وانجام مکاتبات مربوطه
۳٫ مکاتبه در خصوص دریافت کارت آزمون وکارنامه ی محرمانه دانشجویان از دانشگاه قبولی اولیه
۴٫ بررسی وثبت نام دانشجویان دارای شرایط تغییر رشته ، انتقالی و میهمان
۵٫ ثبت وضعیتهای مختلف تحصیلی در سیستم آموزش: میهمانی- مرخصی – انصراف- انتقال – اخراج- تغییر رشته .
۶٫ بررسی و اعلام نظر مربوط به دانشجویان متقاضی انتقال و میهمان و تغییر رشته وانجام مکاتبات مربوطه.
۷٫ بررسی، اعلام وصول و ثبت مدارک دانشجویان انتقالی به دانشگاه و مکاتبات مربوطه.
۸٫ بررسی و ارسال مدارک دانشجویان انتقالی و تغییر رشته به سایر دانشگاهها و مکاتبات مربوطه.
۹٫ بررسی و ثبت نام از دانشجویان خارجی(کنکور) و مکاتبات مربوطه.
۱۰٫ بررسی و ثبت نام از دانشجویان خارجی(آزاد) و مکاتبات مربوطه.
۱۱٫ دریافت فایلهای ارسال شده از سوی سازمان سنجش بر روی پرتال دانشگاه و اعلام و ارسال به مدیریت فناوری
۱۲٫ صدور گواهی اشتغال به تحصیل
۱۳٫ انجام کلیه‌ی امور مربوط به معافیت تحصیلی و ارائه مشاوره به دانشجویان
۱۴٫ بررسی پرونده و تسویه حساب دانشجویان دارای شرایط دانش‌آموخته،انصراف و اخراج
۱۵٫ تغییر وضعیت دانشجویان درسیستم آموزش
۱۶٫ ثبت تاییدیه تحصیلی دانشجویان در سیستم آموزش
۱۷٫ انجام مکاتبات مربوط به دانشجویان دارای شرایط استعداد درخشان
۱۸٫ بررسی و اصلاح مشخصات دانشجویان درسیستم آموزش
۱۹٫ صدرو کارت دانشجویی
۲۰٫ بررسی و تکمیل پرونده‌ی دانشجویان و ثبت در سیستم آموزش
۲۱٫ سایر امور محوله …

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – پست الکترونیکی: hakim@hsu.ac.ir – تلفن : 05144012611 – 05144012615 – 05144012570 – دورنگار:05144012613 – کد پستی:9617976487 – صندوق پستی:397