معرفي کارمندان

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

نرگس طبسی (مسئول دفتر معاونت)

05144012611

faridnia@hsu.ac.ir

     05144012613   (فکس)    

—————————————————————————————————————————-  

سیدمهدی ضیایی (معاون مدیرآموزشی) 

05144012621 

  m.ziaee.hsu.ac.ir 

—————————————————————————————————————————-  

ak    اکرم استاجی (رئیس اداره دانش آموختگان)

05144012616

   estajiakram@hsu.ac.ir     

—————————————————————————————————————————-  

سیّدمهدی  موسوی معین (کارشناس مسئول پذیرش و ثبت نام )   

05144012623   

moein@hsu.ac.ir

    —————————————————————————————————————————-   اعظم الهامی راد (کارشناس تحصيلات تکميلي – امور فارغ التحصیلان ) 

05144012999 

a.elhami@hsu.ac.ir


رضا زرقانی (کارشناس تحصيلات تکميلي پذیرش و ثبت نام و امور جاری

05144012630 

  —————————————————————————————————————————-  

mitraميترا حسين زاده (کارشناس مسئول امتحانات)

05144012624

mhosseinzade@hsu.ac.ir

  —————————————————————————————————————————-  

رضا فریدنیا (کارشناس نظام وظیفه)

05144012995

  —————————————————————————————————————————-  

1 001

حمید اردیبهشتی (مسئول بایگانی آموزش) 

h.ordibeheshti@hsu.ac.ir 

05144012618

  —————————————————————————————————————————-  

 رضا زرقانی  (کارشناس تحصیلات تکمیلی)

05144012630

  —————————————————————————————————————————-  

مزینانی
  سیده معصومه مزینانی(کارشناس مسئول صدور دانشنامه)

05144012629

daneshnameh@hsu.ac.ir

  —————————————————————————————————————————-  

زهرا فخریه

معصومه فخریه (کارشناس دانش آموختگان)

fakriyeh@hsu.ac.ir 

05144012626

  —————————————————————————————————————————-  

.افچنگی زهرازهرا افچنگي (کارشناس دانش آموختگان)

05144012625

z.afchangi@hsu.ac.ir

  —————————————————————————————————————————-  

داوود دولت آبادی  (کارشناس پذیرش و ثبت نام)

05144012615

  —————————————————————————————————————————-  

محمد فصیح فر(کارشناس امتحانات)

05144012639