معرفي کارشناسان

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نرگس طبسی
مسئول دفتر معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي
05144012611
faridnia@hsu.ac.ir
05144012613(فکس)
اعظم الهامی راد
کارشناس معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي
05144012999
a.elhami@hsu.ac.ir

.

مدیریت تحصیلات تکمیلی(كارشناسي ارشد،دکتری)

ak

اکرم استاجی

رئیس اداره دانش آموختگان(کلیه مقاطع)

05144012616

estajiakram@hsu.ac.ir

 

سیما حسین زاده

کارشناس امور آموزشی

05144012630

s.hosseinzadeh@hsu.ac.ir

.
مدیریت آموزشی(کارشناسی)

axe سیدمهدی ضیایی
معاون مدیرآموزشی
05144012621
m.ziaee.hsu.ac.ir
سیّدمهدی  موسوی معین
کارشناس مسئول پذیرش و ثبت نام و نقل و انتقالات
05144012623
09011737610
mousavimoien@
moein@hsu.ac.ir
رضا فریدنیا
کارشناس نظام وظیفه كليه مقاطع تحصيلي
05144012995
1 001 حمید اردیبهشتی
کارشناس پذيرش و ثبت نام و مسئول بایگانی آموزش
05144012618
h.ordibeheshti@hsu.ac.ir
mitra ميترا حسين زاده
کارشناس مسئول امتحانات
05144012624
mhosseinzade@hsu.ac.ir
مزینانی سیده معصومه مزینانی
کارشناس صدور دانشنامه 
05144012629
daneshnameh@hsu.ac.ir
زهرا فخریه معصومه فخریه
کارشناس دانش آموختگان
05144012626
fakriyeh@hsu.ac.ir
افچنگی زهرا زهرا افچنگي
کارشناس دانش آموختگان
05144012617
z.afchangi@hsu.ac.ir
mohammad داوود دولت آبادی
کارشناس پذیرش و ثبت نام و صدور گواهی اشتغال به تحصیل
05144012615