به اطلاع دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه حکیم سبزواری که یکی از مقاطع تحصیلی قبلی خود را در یکی از دانشگاه های آزاد گذرانده اند می رساند، جهت صدور تاییدیه تحصیلی مقاطع قبلی، برخی از دانشگاه های آزاد درخواست پرداخت هزینه انجام مکاتبه از سوی دانشجویان را دارند، لذا خواهشمند است در صورت عدم صدور و ارسال تاییدیه خود با دانشگاه های آزاد مقاطع قبلی تماس گرفته شود.