قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

 

 

در زمان فراغت از تحصیل به دلیل بررسی صندوق رفاه دانشجویان ، همراه داشتن اصل و فتوکپی کلیه مدارک تحصیلی قبلی الزامی است .