تمامی کاربرگ های زیر بایستی توسط دانشجو تکمیل شده و توسط افراد یا مراجع مشخص شده تایید شوند.

فرمهای ارشد

فرم ۱۰۱ :  کلیات طرح پژوهشی پایان نامه (پروپوزال)

سوگندنامه پایان نامه

فرم ۱۰۲ :  کفایت و تاییدیه ی پایان نامه

فرم ۱۰۳ :  نمرات حضور و مقالات

فرم ۱۰۴ :  اطلاعیه دفاع از پایان نامه

فرم ۱۰۵ :  ارزشیابی و صورت جلسه ی دفاع

فرم ۱۰۶ :  گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی

چکیده فارسی

چکیده انگلیسی

اصالت پایان نامه

فرم ثبت مشخصات استادان خارج از دانشگاه

مجوز بهره برداری از پایان نامه

فرم صلاحیت عمومی (ویژه دانشجویان استعداد درخشان)

 

کاربرگ های آموزشی:

فرم ۱۲۱ : درخواست تمدید سنوات

فرم ۱۲۲ : درخواست مرخصی تحصیلی

فرم ۱۲۷ : درخواست مهمانی

فرم ۱۲۷/۲ : درخواست مهمان درس

تسویه حساب

کمیسیون موارد خاص

دستورالعمل نگارش پایان نامه ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری 

.

فرم مخصوص معدل جهت شرکت در آزمون ورودی دکتری :

فرم معدل دوره دکتری

 

فرمهای دکتری

تعیین استاد راهنما

 گزارش پیشرفت تحصیلی

تقاضا ارزیابی جامع دکتری

ارزیابی جامع دکتری -مقاله

صورت جلسه ارزیابی جامع دکتری

تقاضای دفاع از پیشنهادیه دکتری

فرم پیشنهادیه رساله دکتری

صورت جلسه دفاع پیشنهادیه

تقاضای دفاع دکتری

صورتجلسه دفاع و ارزشیابی پایان نامه دکتری
فرم تایید مقالات برگزاری جلسه دفاع

فرم صلاحیت عمومی ویژه دانشجویان استعداد درخشان

شیوه نامه ی فرصت مطالعاتی دکتری

فرم ۱۰۱- فرصت مطالعاتی

فرم ۱۰۲- فرصت مطالعاتی

فرم ۱۰۳- فرصت مطالعاتی

فرم ۱۰۴- فرصت مطالعاتی