مصوبه ی شورای آموزشی دانشگاه

مبنی بر تغییر تاریخ امتحانات نیمسال دوم ۹۸-۹۷