دانش آموختگان دوره روزانه ابتدا بايستي جهت لغو تعهد خدمت آموزش رايگان

در سامانه جامع اموردانشجويان(سجاد) ثبت نام نمايند.

https://portal.saorg.ir

.

آدرس ايميل جهت ارسال مدارک دانشنامه

daneshnameh@hsu.ac.ir

 

فرم رصد اشتغال دانش آموختگان

 

1-مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی

2-فرم استشهاد محلي جهت مفقود شدن گواهينامه

3-نمونه فرم تعهد محضری

 

فرمهای مربوط به گواهینامه و دانشنامه:

1- فرم درخواست صدور دانشنامه و مدارک لازم جهت دريافت دانشنامه

2-تقاضای ارسال پستی دانشنامه

3-تقاضای ارسال پستی گواهینامه موقت

ارسال مدارک دانشنامه در مرحله اول از طریق ایمیل انجام می پذیرد و ارسال اصل مدارک دانشنامه بعد از تایید کارشناس فقط از طریق پست انجام پذیر می باشد.
پاسخگویی در خصوص دانشنامه فقط از طریق ایمیل امکان پذیر می باشد و از هرگونه مراجعه حضوری قویا خوداری گردد.