اطلاعیه ها
شرایط پذیرش در رشته های بدون آزمون
پیمایش دانش آموختگان ۹۴-۹۳

پیمایش دانش آموختگان ۹۴-۹۳

شرایط ترم تابستانی۹۸-۹۷

تغییر تاریخ امتحانات نیمسال دوم

دستورالعمل سنوات ارفاقی دانشجویان

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – پست الکترونیکی: hakim@hsu.ac.ir – تلفن : 05144012611 – 05144012615 – 05144012570 – دورنگار:05144012613 – کد پستی:9617976487 – صندوق پستی:397