آیین نامۀ امتحانات دانشجویان


دانشجوی محترم هنگام ورود به جلسه امتحان باید نکات زیر را رعایت کنید.

 

1- تاخیر بيش از حد در ورود به جلسه امتحانی به منزله غیبت می باشد.

2- ازآوردن کیف،کتاب ،جزوه و تلفن همراه روشن وهرگونه وسايل الكترونيكي خودداری نمایید.

3- به همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی می باشد.

4- دانشجویانی که کارت ورود به جلسه آنها عکس دار نیست ، کارت دانشجویی یا کارت شناسایی عکس دار به همراه داشته باشند.

5- تبادل ماشین حساب در جلسه امتحان ممنوع است و تخلف محسوب مي­گردد.

6- در طول برگزاري امتحان،خروج دانشجويان به هردليلي ممنوع مي­باشد.

7- ازماشين حساب شخصي و غيرقابل برنامه ريزي استفاده نماييد.

8- آوردن تلفن همراه  در جلسۀ امتحان اكيداً  ممنوع مي باشد.

9- در طول برگزاري امتحان،خروج دانشجو ازجلسه به هردليلي تخلف محسوب مي­گردد.

10- جابه جا نشستن درجلسه امتحاني به منزله  غيبت دانشجو مي باشد.