فرایند حذف تک درس

فرایند حذف تک درس

مراحل موضوع توضیحات
مطالعه شرایط حذف تک درس(ماده۱۸) توسط دانشجو
۱.      دریافت برگه مربوطه از آموزش دانشکده توسط دانشجو
۲.      تکمیل برگه و ارائه به آموزش دانشکده توسط دانشجو
۳.      تکمیل فرم گواهی توسط دانشجو
۴.      تاییدفرم و ارسال به آموزش دانشکده توسط دانشجو
۵. تهیۀ نامه توسط آموزش دانشکده
۶. تحویل نامۀ دانشجو توسط آموزش دانشکده