فرایند درخواست انصراف

مراحل موضوع توضیحات
1.      نوشتن درخواست کتبی وتحویل حضوری به گروه مربوطه توسط دانشجو
2.      انجام امور تسویه حساب مربوط به انصراف دانشجو (تکمیل فرم) توسط دانشجو
3.      ارسال فرم تسویه حساب به مدیرگروه (درخواست کتبی ضمیمه فرم انصراف شود.) توسط کارشناس گروه
4.      ارسال فرم به آموزش دانشکده توسط مدیر گروه
5.      تاییدفرم و ارسال به امور دانشجویی توسط آموزش دانشکده
6.      ارسال فرم به امور مالی توسط امور دانشجویی
7.      ارسال فرم به آموزش کل توسط امور مالی
8.      اعمال اقدام مقتضی توسط آموزش کل