فرایند درخواست تسویه حساب /فراغت از تحصیل

مراحل موضوع توضیحات
1. تکمیل فرم گواهی تحویل پروژه نهایی توسط دانشجو
2. اخذ برگه تسویه کتابخانه با مراجعه به کتابخانه مرکزی توسط دانشجو
3.   مراجعه به گروه جهت تکمیل فرم تسویه حساب توسط دانشجو
4.    ارسال فرم به مدیر گروه توسط کارشناس دانشکده
5.     ارسال فرم به آموزش دانشکده توسط مدیر گروه
6.      تاییدفرم و ارسال به امور دانشجویی توسط آموزش دانشکده
7. ارسال فرم به امور مالی توسط امور دانشجویی
8.      ارسال فرم به آموزش کل توسط امور مالی
9. اعمال اقدام مقتضی توسط آموزش کل