فرایند گواهی اشتغال به تحصیل

مراحل موضوع توضیحات
۱.      ورود دانشجوبه پورتال خود توسط دانشجو
۲.      ورود به قسمت خدمات توسط دانشجو
۳.      تکمیل فرم گواهی توسط دانشجو
۴.      تاییدفرم و ارسال به آموزش دانشکده توسط دانشجو
۵. تهیۀ نامه توسط آموزش دانشکده
۶. تحویل نامۀ دانشجو توسط آموزش دانشکده