گروه آموزشی :معماري

علیرضا کیخسروی

مربي

keykhosravi@hsu.ac.ir
گروه آموزشی :حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي

مجتبی کاویان

مربي

m.kavian@hsu.ac.ir

غلام حسین غلامی

مربي

gh.gholami@hsu.ac.ir

زینب مرادی

مربي

zmoradi@hsu.ac.ir

رحیم ایرانشاهی

مربي

iranshahi@hsu.ac.ir
گروه آموزشی :مهندسی معماری

اباصلت عسکری

مربي

askaria@hsu.ac.ir

هادی باقری سبزوار

استاديار

h.bagheri@hsu.ac.ir

وحید صدرام

استاديار

sadram@hsu.ac.ir

حسن استاجی

استاديار

estaji@hsu.ac.ir

مسیح الله معصومی

استاديار

masoumi@hsu.ac.ir

بهرام سیاوش پور

استاديار

siyavosh@hsu.ac.ir

شهاب عباس زاده

دانشيار

s.abbaszadeh@hsu.ac.ir