گروه آموزشی :معماري

علیرضا کیخسروی

مربي

0
گروه آموزشی :حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي

مجتبی کاویان

مربي

0

غلام حسین غلامی

مربي

0

زینب مرادی

مربي

0

رحیم ایرانشاهی

مربي

0
گروه آموزشی :مهندسی معماری

اباصلت عسکری

مربي

0

هادی باقری سبزوار

استاديار

0

وحید صدرام

استاديار

vahidsadram@yahoo.com

حسن استاجی

استاديار

0

مسیح الله معصومی

استاديار

0

بهرام سیاوش پور

استاديار

0

شهاب عباس زاده

دانشيار

shahab.yari@gmail.com